VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a spoločnosťou Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 47 430 664, DIČ: 2023871498, IČ DPH:  SK2023871498, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 32639/T, na strane druhej, ktorá prevádzkuje internetový portál www.lodenica.sk (ďalej len portál).

1. DEFINÍCIE POJMOV:

1.1. Spoločnosť Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 47 430 664 je prevádzkovateľom internetového portálu www.lodenica.sk na evidenciu kultúrnych a iných spoločenských podujatí na Slovensku a v iných krajinách Európy a predaj vstupeniek na kultúrne, športové a iné spoločenské podujatia prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.lodenica.sk. Na základe dohody pri predaji vstupeniek s usporiadateľom podujatia, sprostredkúva, t.j. zabezpečuje distribúciu a predaj vstupeniek na podujatie, a to prostredníctvom internetového portálu www.lodenica.sk. Internetový portál www.lodenica.sk umožňuje záujemcom o podujatia získavanie informácií o rôznych typoch podujatí, o cenách a disponibilných miestach a následnú realizáciu predaja vstupeniek záujemcom na vybrané podujatia.

1.2. Podujatie je divadelné predstavenie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru, na ktoré sa predávajú vstupenky prostredníctvom internetového portálu www.lodenica.sk a ktoré organizuje, usporadúva alebo ktorého organizáciu sprostredkúva Usporiadateľ. Aktuálna ponuka Podujatí je uverejnená na internetovej stránke www.lodenica.sk.

1.3. Usporiadateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na predaj a distribúciu vstupeniek na svoje predstavenia využíva internetový portál www.lodenica.sk.

1.4. Sídlo ani kancelária spoločnosti Foridea, s. r. o. nie je Predajným miestom.

1.5. Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku prostredníctvom internetového portálu www.lodenica.sk alebo cez partnerské webové stránky.

1.6. Vstupenka je doklad o zaplatení vstupného na vybraté podujatie umožňujúce jej majiteľovi vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenka je platná len na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie ani ju vymeniť za vstupenku na iné Podujatie. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke www.lodenica.sk.

1.7. Cena

1.7.1 Koncová cena vstupenky je cena vstupenky uvedená na internetovom portáli                     www.lodenica.sk znížená o prípadné dodatočné zľavy poskytované Usporiadateľom, za ktorú sa vstupenka predáva Odberateľom.

2. Vstupenka

2.1 Vstupenka obsahuje nasledovné údaje:
a) názov podujatia alebo meno interpreta;
b) cena vstupného;
c) miesto, dátum a čas konania podujatia;
d) aktivačný kód na uplatnenie vstupenky.

Za údaje uvedené na lícnej strane vstupeniek (najmä názov a dátum podujatia, ceny, informácie o dani, obrázky, logá, prípadne iné informácie) zodpovedá výlučne Usporiadateľ, ako aj za všetky škody spôsobené uvedením nesprávnych, prípadne neuvedením týchto informácií.

  • Rezervácia vstupenky a následná kúpa sa realizuje prostredníctvom portálu, krokmi, spôsobmi a postupnosťou stanovenou priamo pri vybranom podujatí.

3. ZMLUVNÝ VZŤAH S USPORIADATEĽOM

3.1. Spoločnosť Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 47 430 664  na základe dohody pri predaji vstupeniek uzatvorenej s Usporiadateľom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj Vstupeniek na Podujatia v mene Usporiadateľa a na jeho účet. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky prostredníctvom internetovej stránky www.lodenica.sk, prípadne webovej stránky Usporiadateľa, sa Majiteľ vstupenky stáva účastníkom právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia.

3.2. Spoločnosť Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 47 430 664  neručí za zmenu Podujatia, ani neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za Podujatia, zmeny počas predaja Vstupeniek a prípadné zmeny v organizácii Podujatí. Právny vzťah medzi Usporiadateľom Podujatia a Majiteľom vstupenky sa riadi platnými obchodnými podmienkami daného Podujatia a pokynmi Usporiadateľa.

3.3. Informácie o zrušení alebo zmene Podujatia a možnosti refundácie vstupného sú verejnosti oznámené prostredníctvom webovej stránky www.lodenica.sk, pokiaľ ich Spoločnosť Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 47 430 664 od Usporiadateľa obdržal.

4. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

4.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní – napr. hudobné festivaly a pod.). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou permanentky) platnosť.

4.2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatiach. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti, resp. preukaz, ktorý ho oprávňuje na zľavu. Majiteľ vstupenky sa kúpou a využitím Vstupenky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa daného Podujatia.

4.3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po obdržaní vstupenky a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 10.

4.4. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbalé používanie sa považuje aj taká okolnosť, keď sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.

4.5. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie vstupenky je zakázané.

4.6. Predložením vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s predpismi Usporiadateľa v mieste konania akcie a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

4.7. V prípade, že ste si na internetovej stránke www.lodenica.sk, zakúpili Vstupenku, podľa § 7 odsek 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nie je možné od kúpy vstupenky odstúpiť.

4.8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať písomne na elektronickú adresu vstupenky@foridea.sk, alebo poštou na adresu sídla predávajúceho.

4.9. V prípade zakúpenia Vstupenky priamo na Predajnom mieste, nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného.

5. ODVOLANIE, PRESUNUTIE PODUJATIA

5.1. Spoločnosť Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 47 430 664  nezodpovedá za služby ponúkané na Podujatiach. Pre jednotlivé Podujatia platia Všeobecné pokyny Usporiadateľa daného Podujatia.

5.2. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich, vyššou mocou a pod. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je Usporiadateľ povinný prostredníctvom internetovej stránky www.lodenica.sk informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový, náhradný termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava a pod.).

5.3. Pri ZMENE v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb Usporiadateľ určí spôsob a čas na vrátenie vstupného ako aj jeho výšku a oznámi to bezodkladne Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.lodenica.sk.

5.4. Pri ZRUŠENÍ Podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce Konečnú cenu Vstupenky vracajú bez zbytočného odkladu po zverejnení oznámenia o zrušení Podujatia Usporiadateľom. Spoločnosť Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 47 430 664 priamo nezodpovedá za vrátenie vstupného v prípade zrušenia podujatia ani v žiadnom inom odôvodnenom prípade. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.lodenica.sk. Spoločnosť Foridea, s.r.o. a/alebo Usporiadateľ nie je povinný vrátiť Majiteľom vstupeniek cenu Vstupeniek, či už priamo alebo prostredníctvom spoločnosti Foridea, s.r.o., ani im zaplatiť alebo poskytnúť akúkoľvek kompenzáciu v prípade, ak je Podujatie zrušené z dôvodov, ktoré boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou, ktorá nemá pôvod v prevádzke Usporiadateľa a/alebo spoločnosti Foridea, s.r.o. (§420a ods. 3 Občianskeho zákonníka), najmä ale nie len z dôvodov na strane účinkujúcich (napr. zhoršenie zdravotného stavu a pod.), vyššej moci, živelných pohrôm, nepriaznivých poveternostných podmienok alebo počasia, štrajkov, demonštrácií, vojen, povstaní, nepokojov, teroristických útokov alebo podozrení na ne, alebo zákazov verejných podujatí alebo Podujatia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, súdom alebo právnym predpisom, alebo z dôvodov na strane Majiteľa vstupenky (§420a ods. 3 Občianskeho zákonníka), alebo z akýchkoľvek iných obdobných dôvodov uvedených v Podmienkach Usporiadateľa, a to všetko aj v prípade, ak sa namiesto zrušeného Podujatia neuskutoční náhradné Podujatie v náhradnom termíne.

5.5. Usporiadateľ nenesie nijakú zodpovednosť za stratu, krádež, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie vstupenky a nie sú ani povinní poskytnúť návštevníkovi náhradnú vstupenku.

6. PLATBA ZA VSTUPENKY A SPÔSOB DODANIA VSTUPENIEK

6.1. Konečnú, resp. Výslednú cenu vybraných Vstupeniek je možné uhradiť:

  • prevodom na účet predávajúceho
  • platba v hotovosti kuriérovi pri prevzatí zásielky (na dobierku).

Vstupenky budú zasielané dvakrát do týždňa cez Slovenskú poštu a to v pracovné dni v utorok a piatok, na adresu uvedenú vo vašom nákupe na internetovej stránke www.lodenica.sk. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi.

6.2 Predávajúci pri platbách vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH). Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim. 

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1. V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje vady (t.j. sú na nej uvedené chybné údaje alebo niektoré údaje chýbajú, je vystavená na iné ako Majiteľom vstupenky objednané Podujatie a pod.), je Majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany,                                       IČO: 47 430 664 reklamovať. Reklamáciu môže vykonať zaslaním e-mailovej správy na adresu: vstupenky@foridea.sk, alebo písomne formou poštovej zásielky na adresu spoločnosti Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany.    

7.2. V prípade reklamácie prostredníctvom e-mailu alebo pošty, spoločnosť Foridea, s. r. o.              v lehote do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie, zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád Vstupenky (zašle novú Vstupenku).

7.3. V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného, prípadne jeho časti, na titulnej internetovej stránke www.lodenica.sk. V prípade, ak na základe oznamu bude vstupné, prípadne jeho časť, refundovaná prostredníctvom spoločnosti Foridea, s. r. o., Majiteľ vstupenky zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu vstupenky@foridea.sk, alebo poštovej zásielky na adresu Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené priamo Usporiadateľom, zašle Majiteľ vstupenky žiadosť o vrátenie vstupného emailom na emailovú adresu uvedenú v oznámení alebo poštovou zásielkou na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení.

7.4. Spoločnosť Foridea, s. r. o., so sídlom: Obchodná 13, 921 01 Piešťany nezodpovedá za Usporiadateľa ani za Podujatie. Zmluvný vzťah je uzatvorený medzi Usporiadateľom a Majiteľom Vstupenky, ktorý je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny Usporiadateľa a usporiadateľskej služby. V prípade zrušenia/zmeny Podujatia nemá Majiteľ vstupenky nárok na vrátenie za vykonané služby spoločnosťou Foridea, s. r. o. spojené s dodaním vstupenky (poštovné, servisný poplatok v prípade nákupu vstupeniek cez internet). Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava a pod.) sa neposkytuje.

7.5. Príslušný orgán vykonávajúci trhový dohľad je:

       Slovenská obchodná inšpekcia

       Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
      
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
       Odbor výkonu dozoru

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho v súlade s Podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach predávajúceho a kupujúci má povinnosť sa s týmito podmienkami zoznámiť.

8.2. Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci, že je oboznámený s Podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením a že ich v celom rozsahu akceptuje.

8.3. Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje ďalej v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (GDPR).

8.4. Spoločnosť Foridea, s. r. o., ako zmluvný partner jednotlivých Usporiadateľov Podujatí, v súvislosti s distribúciou Vstupeniek na Usporiadateľmi určené Podujatia priamo alebo prostredníctvom poverených osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje Majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu: meno, priezvisko, adresa (ulica, mesto, PSČ), adresa na doručenie, štát, telefónne číslo, mailová adresa, príp. titul, a to na účely správy záväzkovo-právnych vzťahov Majiteľov vstupeniek a jednotlivých Usporiadateľov Podujatí v súvislosti s kúpou Vstupeniek na konkrétne Podujatia a zdokumentovania činnosti jednotlivých Usporiadateľov Podujatí. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané len za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

8.5. Spoločnosť Foridea, s.r.o. na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje Majiteľov vstupeniek v rozsahu: mailová adresa na reklamné a marketingové účely (vykonávanie marketingu alebo marketingového prieskumu), a to na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel prejaví zaškrtnutím príslušného políčka, či už pri registrácii, kúpe vstupenky na stránke www.morning-net.sk, prípadne písomnou formou a podobne. Spoločnosť Foridea, s.r.o. je oprávnená poskytnuté údaje spracovávať a uchovávať na dohovorený účel po dobu 10 rokov od poskytnutia súhlasu.

8.6. Poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb je dobrovoľné a bezodplatné. Práva Majiteľa vstupenky podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

8.7. Majiteľ vstupenky momentom zakúpenia vstupenky berie na vedomie, že poskytnuté osobné údaje budú spracované s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov, a to na stanovený účel a v dohodnutom a nevyhnutnom rozsahu. Spracovaním osobných údajov sa rozumie pre potreby tohto súhlasu výkon akýchkoľvek (na dosiahnutie účelu nevyhnutných) operácií, alebo súboru operácií s poskytnutými osobnými údajmi v zmysle § 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

8.8. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Majiteľa vstupenky nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru. Majiteľ vstupenky súhlasí a potvrdzuje, že bol informovaný, že jeho osobné údaje môžu byť v celom rozsahu a za vyššie uvedeným účelom spracované aj prostredníctvom tretích osôb poverených správcom ako sprostredkovateľmi, a to:

– Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S.

8.9. Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že má zaručené všetky práva podľa § 19, § 20, § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. V prípade, ak spoločnosť Foridea, s.r.o. ako prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ uskutočňujú spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore so zákonom, najmä, pokiaľ sú osobné údaje nesprávne, neúplné, neaktuálne, môže požadovať ich doplnenie, opravu, blokovanie alebo likvidáciu.

8.10. Spoločnosť Foridea, s.r.o. sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade so zákonom                č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

8.11. Spoločnosť Foridea, s.r.o. sa zároveň zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

8.12. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

8.13. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať ako celok písomne zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na adresu spoločnosti Foridea, s. r. o., pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

8.14.  Zakúpením Vstupenky a tiež jej predložením pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

9. ZASIELANIE OBCHODNÝCH  INFORMÁCIÍ A PONÚK A UKLADANIE COOKIES

9.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo spoločnosťou predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných obchodných ponúk predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

9.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač.

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Predávajúci vyhlasuje, že si je vedomý, že osobné údaje kupujúceho, ktoré získa pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy, podliehajú ochrane v zmysle zákona                           č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a preto sa s takto získanými údajmi zaväzuje nakladať v súlade s citovaným zákonom, najmä tieto nesmie zneužívať a je povinný o nich nad rámec plnenia povinností podľa tejto zmluvy zachovávať mlčanlivosť.
  1. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z VOP, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nového úplného znenia VOP na internetovej adrese www.lodenica.sk.

Tieto VOP sú platné od 1.8.2020.